Az XXLGSM.HU rendelkezéseiből eredően az adatkezelő, az ADAPTECH MOBIL KFT.
Székhely: 1066. Budapest, Teréz körút 18. Földszint 3.
Adószám: 23764651-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-977087
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató nevében eljáró személy: Slukk Péter

Az oldal látogatások, a hírlevélre való feliratkozás, valamint a honlapon történő regisztráció folyamán különös figyelmet fordít a felhasználók, illetve látogatók személyes adatainak védelmére.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja a honlap felhasználóinak és látogatóinak tájékoztatása a www.xxlgsm.hu weboldalra (a továbbiakban: weboldal) való regisztráció, valamint a hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatvédelmi szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján készült, a jelen szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt törvény rendelkezései irányadóak.

A weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A weboldal megtekintése, a hírlevél-funkció igénybevétele, valamint a regisztráció díjmentes. Amennyiben a felhasználó az xxlgsm.hu -tól rendszeresen hírlevelet kíván kapni, és a hírlevélre feliratkozik, valamint abban az esetben, ha a weboldal bővített funkcióinak használata érdekében regisztrál, úgy a Szolgáltató a következő adatvédelmi szabályokat alkalmazza.

Jelen nyilatkozat mind a hírlevélre való feliratkozás, mind a regisztráció elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban megjelölt, valamint a regisztrációkor, illetőleg hírlevélre való feliratkozáskor megjelölt személyes adatait kezelje. Jelen nyilatkozat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a rendelések szükséges adatokat szerződéses partnerei számára megadja, valamint hogy ezek alapján adatkezelőtől, vagy szerződéses partnereitől e-mailben, postai úton, telefonon vagy sms-ben reklámanyagot, tájékoztatót, ajánlatot kapjon. A felhasználó bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag felhasználó felelős.

Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat harmadik személy számára kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz a felhasználó kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben az adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben a felhasználó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről a felhasználót haladéktalanul e-mailben értesíti.

Adatkezelő jogosult Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére. Az Adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni.
Az Érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Adatkezelő tájékoztatja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett személyes adatok módosulásáról, kezelhetőségének megváltozásáról tudomást szerez.

Adatkezelő felelőssége:

Az ADAPTECH MOBIL KFT. az érintett által megadott információkért felelősséget nem vállal, különös tekintettel a jelen adatvédelmi szabályzatban is megjelölt jogellenes tevékenységéért Amennyiben a ADAPTECH MOBIL KFT. tudomást szerez arról, hogy az érintett valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, a ADAPTECH MOBIL KFT. -nek jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint az adatvédelmi szabályok megsértését megvalósító személy felelősségre vonása érdekében. Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. A ADAPTECH MOBIL KFT. együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.

Jelen adatvédelmi szabályzat, illetve aktuális frissítése bármikor elérhető az alábbi linken:
http://xxlgsm.hu/assets/adatvedelem.htm

I. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az Adatkezelő fenti jogszabályok, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok, a volt adatvédelmi biztos tevékenysége során, valamint a jelenlegi Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat, és a jogszabályváltozások következtében még nem, de a jövőben kialakuló gyakorlat szem előtt tartásával – az alábbiak szerint állapítja meg adatvédelmi nyilatkozatát:

II. FOGALMAK

Személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtat

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

III. ADATKEZELÉS

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § alapján:

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.”

Adatkezelő személyes adatot kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célból, jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, és csak azon adatokat, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek, a cél elérésére alkalmasak.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Adatkezelő adatkezelés során törekszik biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, amennyiben érintett ezt lehetővé teszi.

Mindezek alapján az adatkezelést végző ADAPTECH MOBIL KFT. tájékoztatja valamennyi anonim illetve regisztrált weboldal látogatót, és hírlevélre feliratkozó felhasználóját a következőkről:

Az adatkezelést végző személy neve, elérhetősége: ADAPTECH MOBIL KFT. 1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.(a továbbiakban: „adatkezelő”)

Az adatkezelésért felelős személy neve: Slukk Péter

Az adatfeldolgozást végző személy neve, elérhetősége: ADAPTECH MOBIL KFT. 1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.(a továbbiakban: „adatfeldolgozó”)

Az adatfeldolgozásért felelős személy neve: Slukk Péter

III.1. Az adatkezelés célja

A weboldal felhasználóival való kapcsolattartás akár tájékoztatás, akár megrendelt termék(ek) megküldése céljából, a felhasználó azonosítása, a weboldal kiterjesztett funkcióihoz való hozzáférési jogosultság ellenőrzése, a bővített funkciók, tematikus hírlevél küldése azon felhasználók számára, akik ezt kifejezetten kérték, az általuk megadott érdeklődési kör szerinti témákban; általános hírlevél küldése minden regisztrált felhasználó, és a hírlevélre feliratkozó egyéb érdeklődő számára; promóciós játékokban való részvétel és ajándéksorsolás, nyertes értesítése, az ajándék nyertes számára történő átadása, az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzés. (direkt marketing)

III.2. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a felhasználók önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett hozzájárulása

III.3. Akezelt adatok köre

Az weboldal szolgáltatásainak egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges.
A regisztráció során a weboldal az alábbi személyes adatokat kéri megadni, melyeket az Adatkezelő kezel:

E-mail cím

Az xxlgsm.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító

Jelszó

Az xxlgsm.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító

Vezeték és keresztnév

Az xxlgsm.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat

Becenév

Az xxlgsm.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat

Telefonszám

Az xxlgsm.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat

A regisztráció során az érintettek az alábbi adatokat is megadhatják önkéntesen, melyeket az Adatkezelő kezel:

Életkor

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

Születési idő

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

Nem

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

Cím

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

Telefonszámok

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

Számlázási asatok

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

Érdeklődési területek

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

A weboldal a regisztrált e-mail címükkel és jelszavukkal az oldalra belépőkről olyan adatokat tárol, amelyek összeköthetők a belépett felhasználó személyes adataival, így az Adatkezelő az alábbi adatokat is személyes adatként kezeli:

IP cím

Az xxlgsm.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat

A megrendelés adatai

Az xxlgsm.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat

Számlázási adatok

Az xxlgsm.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat

A weboldalt látogató, az oldal regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatásait használó azon ügyfelek számítógépén, ahol ez engedélyezve van,
az oldal információinak letöltésével egy időben egy informatikai megoldással (cookie) névtelen adatgyűjtést végez.
Az így keletkezett adatokat az Adatkezelő személyes adatként kezeli:

IP cím

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

A weboldalon a böngészés során meglátogatott oldalak adatai

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

A weboldalon indított keresések

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

A weboldalon böngészéssel eltöltött idő

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

A böngésző típusa, verziószáma

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

Az látogató számítógép operációs rendszerének típusa, verziószáma

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

A látogató számítógép képernyőfelbontása

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

A web oldalt látogató, az oldal regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatásait használó azon ügyfelek számítógépén, ahol ez engedélyezve van,
az oldal információinak letöltésével egy időben egy informatikai megoldással (mérőkód) névtelen adatgyűjtést végez.
Az így keletkezett adatokat az Adatkezelő személyes adatként kezeli:

IP cím

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

A weboldalon a böngészés során meglátogatott oldalak adatai

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

A weboldalon indított keresések

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

A weboldalon böngészéssel eltöltött idő

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

A böngésző típusa, verziószáma

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

Az látogató számítógép operációs rendszerének típusa, verziószáma

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

A látogató számítógép képernyőfelbontása

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat

III.4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg a felhasználó regisztrációját meg nem szünteti, illetve a hírlevélről le nem iratkozik. Regisztráció törlése iránti kérelem, illetve a hírlevélről való leiratkozás esetén az adatkezelő a felhasználó regisztrációjával kapcsolatos adatokat (korábbi hozzászólásai kivételével) törli. A felhasználó önkéntes tevékenységével kapcsolatban megjelenő adatokat (így pl. hozzászólások) az adatkezelő csak a felhasználó konkrét, erre irányuló kérésére, illetve harmadik személy kérésére törli, amennyiben a felhasználó hozzászólása jogszabályba, vagy a felhasználási feltételekbe ütközik.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Az adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. ó Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó alkalmazottai, illetve az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ismerhetik meg. Az Adatkezelő munkatársait munkaszerződésük kötelezi, hogy a munkájuk során megismert személyes adattal nem élhetnek vissza. Adatfeldolgozó céggel kötendő szerződésekben Adatkezelő feltételül szabja, hogy az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatot megfelelő gondossággal kezeli.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

III.5. Az adatok továbbítása

Adatkezelő jogosult közvetlen üzletszerzési illetve üzemeltetési céllal személyes adatot harmadik fél részére továbbítani. A harmadik személy a hozzá eljutott személyes adatokat köteles az elvárható gondossággal kezelni, a jelen Szabályzat V. fejezetében foglaltak szerint.

III.6. Érintett kérelmére történő tájékoztatásadás

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha az Érintett még nem nyújtott be Adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Egyéb esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

III.7. A tájékoztatás megtagadása

Érintett kérelmére történő tájékoztatást az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 16. §-a alapján az abban meghatározott esetekben megtagadja.

III.8 Hozzájárulás visszavonása

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez szükséges, már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.

III.9 Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a következő esetekben:

III.10. Érintett személyes adatainak helyesbítése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Az Érintett jogosult kérni az adatkezelőtől – megjelölve a helyes adatokat- személyes adatai helyesbítését. Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az Érintettet. Az adatok helyesbítése az érintett által is elvégezhetők, az xxlgsm.hu weboldalán a bejelentkezést követően.

III.11. Személyes adat megjelölése

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

III.12. Személyes adatok törlése

A személyes adatot törölni kell, ha:

A felhasználók a személyes adatok törlését az adatkezelő elérhetőségein, bármikor, írásban kérhetik.

III.13. Személyes adatok zárolása

Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

III.14. Jogorvoslatok

Jogorvoslat a személyes adat helyesbítésének, zárolásának vagy törlésének megtagadása miatt:

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Bírósági jogérvényesítés:

Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén, valamint személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás során az adatkezelő által hozott döntés ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. (1959. évi IV. törvény) tartalmazza. Ennek keretében a felhasználó a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordulhat.

Jogorvoslati hatóságok elérhetőségei:

IV. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos,sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A ADAPTECH MOBIL KFT. különösen felhívja ügyfeleinek figyelmét a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakra, mely a ADAPTECH MOBIL KFT. adatbiztonságára vonatkozó felelőssége körébe nem tartozik. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat a ADAPTECH MOBIL KFT. az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása magyarországi és külföldi szerverhálózaton történik. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely érintett a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott Felhasználó regisztrációját törölni. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a vele ügyfélkapcsolatban álló vállalatok szerződésük keretein belül kötelezettséget vállaltak és vállalnak az adatbázisunkban található adatok jogszabályszerű kezelésére. Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy – szerződéses kötelezettségeik kikényszerítésén túl – nincs ráhatása arra, hogy azon vállalatok, amelyek hozzáférnek az érintett adataihoz, betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló vállalatok jogszabályszerű adatkezeléséért, valamint az on-line adatátvitelért.

V. PIACKUTATÁS ÉS KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresése alkalmával arról, hogy az adatait milyen forrásból szerezte, milyen célra és módon, továbbá meddig kívánja felhasználni, milyen közreműködőt vesz igénybe, valamint a későbbi adatátadási szándékáról továbbá arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor kérhető az adatkezelés megszüntetése. Adatkezelő külön és össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a piackutatás vagy kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Adatkezelő a rendelkezésére álló adatállományt folyamatosan felülvizsgálja. Adatkezelő tilalmi listát vezet azon érintettek név- és lakcímadatairól, akik nem járultak hozzá vagy megtiltották személyes adataik közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő felhasználását. A tilalmi listán szereplő érintettek részére Adatkezelő nem küld küldeményt, név- és lakcímadatukat a tilalmi lista fenntartásán kívül más célra nem használja fel.

VI. HATÁLY

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre – beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során, megszerzett és kezelt.

Jelen Szabályzat 2014.április 2. napján lép hatályba.

Az XXLGSM.HU rendelkezéseiből eredően az adatkezelő, az ADAPTECH MOBIL KFT.
Székhely: 1066. Budapest, Teréz körút 18. Földszint 3.
Adószám: 23764651-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-977087
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató nevében eljáró személy: Slukk Péter

Adatkezelés megnevezése " webáruház üzemeltetése, hírlevél küldése. a webáruházban történ vásárlás érdekében
történ regisztráció, a hírlevélre feliratkozott felhasználók rendszeres értesítése. "

Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-84296/2015.